"Pasja jest absolutnie konieczna do osiągnięcia długotrwałego sukcesu jakiegokolwiek rodzaju."

Gwarancja


WARUNKI GWARANCJI

Firma "TERMIX" Spółka Jawna, Kozub B. z siedzibą Świniarsko 17 zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

 1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty nabycia wyrobu i wynosi:
 2. L.p.

  Produkt

  Okres gwarancji (miesiące)

  1

  Grzejnik łazienkowy, dekoracyjny, pokojowy

  60

  2

  Akcesoria kotłowni

  24

 3. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
 4. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 5. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania;
  • nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu;
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu;
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady;
  • uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,;
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.);
  • wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu;
 6. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:
  • jakiejkolwiek modyfikacji produktu;
  • ingerencji osób nieuprawnionych;
  • jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione;
  • nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane;
 7. Serwis gwarancyjny świadczony jest w siedzibie Producenta. Obowiązek dostarczenia wadliwego wyrobu do Producenta spoczywa na uprawnionym z gwarancji.
 8. Wraz z wyrobem należy dostarczyć ważną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
 9. Uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu do Producenta.
 10. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy wolny od wad jeżeli:
  • w okresie gwarancji Producent dokona dwóch napraw, a wyrób nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.
  • Producent stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi wyrobu.
 12. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  • Pisemnego, ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.
  • Okazanie oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
  • Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem.


UWAGA:
Grzejniki są przeznaczone do stosowania w instalacjach, gdzie woda spełnia wymagania normy: PN/93C-04607. Przed potwierdzeniem odbioru należy dokładnie obejrzeć paczkę i upewnić się, że opakowanie oraz towar nie są uszkodzone!
W przypadku uszkodzenia paczki podajemy procedurę reklamacji:

 • Szanowny Kliencie, jeżeli widoczne są uszkodzenia opakowania nie musisz odbierać paczki z zaznaczeniem odmowy ze względu na uszkodzenie opakowania. Nie zwłocznie nas o tym pinformuj telefonicznie lub drogą e-mailową.
 • Pamiętaj kurier na Twoją prośbę ma obowiązek poczekać na otwarcie paczki w celu weryfikacji stanu towaru.
 • W przypadku uszkodzenia towaru, kurier ma obowiązek spisania protokołu szkody.
 • W protokole dokładnie opisz uszkodzenia, wszelkie szkody na towarze i opakowaniu.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz do nas zadzwonić i spytać o poradę.

Instrukcja montażu grzejnika

Copyright © 2018. All rights reserved.